Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


A selection of our freshly acquired foreign titles – History

The Library of Parliament places strong emphasis on the acquisition of timely and relevant foreign resources related to its main scope of collection, that is law, political science, history, international organizations and foreign parliaments. Below you may find a few summaries of books selected from this year's new arrivals in the field of history. To learn more about the bibliographic details and availability of the books, click on the cover photo.


Berlin

Roger Moorhouse: Berlin at War: Life and Death in Hitler's Capital, 1939-45. London, Vintage Books, 2011. xx, 432 p.

A kötet szerzője Roger Moorhouse brit történész, a Royal Historical Society tagja, önmagát a náci Németország specialistájaként aposztrofálja. Szerzőnk számos könyvet adott ki a modernkori német történelemről, kiváltképpen Adolf Hitler életútját és a Harmadik Birodalom témakörét boncolgatva. A megjelent kötetei mellett számos lapban publikált és publikál a mai napig a The Timestól a Financial Times-ig, valamint állandó szerzője a BBC History és a History Today című magazinoknak is. Fő kutatási területéről a szerző több műve is megtalálható a könyvtárunkban, így például a The Third Reich in 100 Objects: a Material History of Nazi Germany, vagy a The Devils' Alliance: Hitler's Pact with Stalin, 1939-1941. Moorhouse érdeklődési körének egy másik nagy szegmense a modernkori lengyel történelem, azon belül is a második világháború időszaka. Könyvtárunk állományában ezt a témakört a First to Fight: the Polish War 1939 című kötete képviseli.

Ezúttal szintén a szerző egyik Harmadik Birodalommal foglalkozó könyvét ajánljuk figyelmükbe, amely a birodalom fővárosára, Berlinre fókuszál, pontosabban az ott lejátszódó eseményekre a második világháború alatt. A második nagy világégés történetének egy jelentős szelete vitathatatlanul Berlinben íródott, ez a város szolgált Hitler államának irányítóközpontjaként, megtestesítette Hitler metropolisokról alkotott elképzeléseit, valamint a birodalom maga is itt élte végnapjait. A háború során Berlin több légitámadást szenvedett el, mint bármely más német város a háború folyamán. Mindezt betetőzve a háború utolsó szakaszában a szovjet hadigépezet is teljes erejével robogott végig a városon. A Berlin at War oldalain Moorhouse naplókat, visszaemlékezéseket és interjúkat felhasználva igyekszik az ott zajló események mélyére ásni, adatokat keresve a náci főváros mindennapi életéről, az ott élők privilégiumairól, reményeiről és félelmeiről. Vajon Berlin lakosságának élete szignifikáns különbséget mutatott Európa más nagyvárosaihoz képest ebben az időszakban? A kötetet olvasva kiviláglik, hogy a válasz korántsem olyan egyértelmű, mint ahogy azt első pillanatban gondolhatnánk. További érdekes részleteket tudhatnak meg a kötetről, ha meghallgatják a szerzővel folytatott rövid beszélgetést a History Today podcastjában.


Behemoth

Joshua B. Freeman: Behemoth. A History of the Factory and the Making of the Modern World. New York, W. W. Norton, 2019. xviii, 427 p.

Kötetünk szerzője, Joshua B. Freeman a Queens College, a City University of New York (CUNY) és a CUNY Graduate Center történelemprofesszora, a Graduate Center történelem szakának volt vezetője. Freeman kutatásai elsősorban a munkásosztály történetére és szociológiájára fókuszálnak. A Behemoth: A History of the Factory and the Making of the Modern World című munkája is ezen a vonalon bontakozik ki, ugyanakkor a kötet több mint puszta gazdaságtörténet, vagy az építészeti bravúrokkal kiszínezett munkásmozgalmak krónikája. A szerző egy három évszázadot átfogó világ körüli útra invitál minket munkája lapjain keresztül, mely az angol textilgyárak kialakulásától a detroiti acélgyárakon át napjaink kínai hi-tech gyáróriásaiig vezet. Az ipari forradalom és a modern Kína gyártósorai mellett elidőzhetünk még többek között New England iparvárosaiban, Henry Ford Detroitjában vagy akár Sztálin Oroszországának gyáraiban. Ez a magával ragadó és aprólékos történelmi áttekintés nagy hangsúlyt fektet eme óriási üzemek és a mindenkori ember viszonyára, sorra véve minden érintett társadalmi réteget, melyek életét ez a forradalom valamilyen úton-módon befolyásolhatta. Freeman az ipar és a gyárak történetének tükrében igyekszik vizsgálni, a munkásság életkörülményeinek alakulását az ipari forradalom óta eltelt három évszázadban. Ha kíváncsi arra, hogy hogyan alakult ki a XXI. század embere által ismert világ és társadalom, Freeman Behemoth-ja számos szempontot kínál az azt formáló ipartörténeti összefüggések megértéséhez.

Ízelítőként figyelmükbe ajánljuk a kötet bemutatóját, melyet a Society of Mechanics and Tradesmen of the City of New York szervezett.


Allure of Battle

Cathal J. Nolan: The Allure of Battle: a History of How Wars Have Been Won and Lost. Oxford, Oxford University Press, 2017. viii, [5], 709 p.

Cathal J. Nolan, a Boston University történelem professzora, a Boston University-n működő International History Institute igazgatója, számos elismert hadtörténeti mű szerzője. Kutatásai homlokterében a hadtörténet mellett a nemzetközi kapcsolatok története, az amerikai külpolitika története, valamint az emberi jogok nemzetközi története áll. Nolan 2017-ben megjelent, The Allure of Battle: A History of How Wars Have Been Won and Lost című munkája megjelenése évében elnyerte a Gilder Lehrman Institute of American History hadtörténeti díját, valamint 2019-ben a külpolitikával és a nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó War on the Rocks platform Distinguished Book Award díját is. Cathal J. Nolan a The Allure of Battle, vagyis „A csata vonzereje” című művében nem állít kevesebbet, mint hogy a köztudatba sorsfordító csataként beivódott nagyobb hadi események valójában nem is annyira meghatározóak az egyes háborúk végkifejletét illetően, különösen, ha szélesebb perspektívában, a háborúk egészének kimenetelét szemlélve vizsgáljuk azokat. Véleménye szerint a modernkori háborúk kimenetele sokkal inkább függ a szemben álló felek hosszabb távú eróziójától, amelyben a nagyobb arzenállal és nagyobb munkaerő-tartalékkal rendelkező fél prognosztizálhatóan kerekedik a másik fél fölé. Ezen elmélet alátámasztására Nolan szisztematikusan veszi sorra a szakirodalomban "fordulópontként" aposztrofált nagyobb csaták eseménytörténetét, megkísérelve azokat elhelyezni az adott konfliktus, illetve az egyetemes (had)történet spektrumában. A szerző minden esetben igyekszik megvilágítani, hogy még a gigászi, az utókor által heroizált csaták esetében is a háborús felek kimerültségének foka volt az, amely végül az adott háború kimenetelét eldöntötte. Tézisének lényege, hogy az adott ütközeteket a konfliktusok egészének viszonylatában vizsgálja. Nolan ezt az elméletet kiterjeszti a háborúkat követő hosszabb békeperiódusok vizsgálatára is. A The Allure of Battle egy kissé talán provokatív, ám egyértelműen szórakoztató munka, amely szakmunka volta ellenére akár a szélesebb olvasóközönség számára is érdekes lehet.

A művet ebben a podcast-epizódban elemzik a szerző segítségével.


Aleppo

Nicholas Morton: The Field of Blood: the Battle for Aleppo and the Remaking of the Medieval Middle East. New York, Basic Books, 2018. vii, [2], 236 p.

Dr. Nicholas Morton, a Nottingham Trent University oktatója a keresztes hadjáratok és a középkori, egészen pontosan a X. és XIII. századi, mediterrán történelem szakértője. Legújabb kutatásaiban kifejezetten a kereszténység és az iszlám vallás közötti kapcsolatrendszerre fókuszál a közel-keleti régióban. Morton munkássága során a témában széles körben publikált, számos monográfiát és tudományos cikket írt. Morton saját munkái mellett szerkesztője két Routledge könyvsorozatnak is, a Rulers of the Latin East (vagyis a Latin kelet uralkodói) és a The Military Religious Orders (vagyis A lovagrendek) címűeknek. Az iszlám vallású szeldzsuk törökök hódításainak következtében a keresztény Bizánci Birodalom szinte teljesen kiszorult Kis-Ázsiából. A Szentföld felszabadítására II. Orbán pápa az 1095-ös clermont-i zsinaton hirdette meg keresztes hadjáratát. A szegények keresztes hadjáratának összeomlását követően meginduló katonai vállalkozás volt az első jól megszervezett akció, mely később az „első keresztes hadjárat” néven vált ismertté. A hadjárat során a frank seregek végigsöpörtek a Közel-Keleten, elfoglalva a nagyobb városokat, majd létrehozva keresztes államok egész sorát. A hadjáratot követően a tartós nyugati hódítás előrelátható volt a levantei régió területén. Nicholas Morton ebben a kötetében arra keresi a választ, hogy a kezdeti, elsöprő sikerek ellenére vajon miért vallottak mégis kudarcot az egymást követő keresztes hadjáratok, és végül miért omlottak össze ezek a frissen alapított államalakulatok?

Válaszok után kutatva szerzőnk a frankok és szeldzsukok közötti elkeseredett konfliktus időszakára koncentrált monográfiájában. Ebben az időszakban mindkét fél az Aleppo városa feletti uralomért folytatott harcra összpontosított. A frankok számára Aleppo kulcsfontosságú erődítményt jelentett az egész régió fölötti dominancia biztosításában, míg a szeldzsukok szemében az itt folyó közdelem a túlélésért vívott harccá magasztosult, hisz Aleppo nélkül nem sok reményük lehetett arra, hogy valaha is visszaverjék az Európából érkező betolakodókat. A konfliktus végül az 1119-es Sarmada közelében vívott Ager Sanguis-i, vagyis szabad fordításban a vérmezei csatában kulminálódott, melynek hatására a Közel-Kelet arca örökre megváltozott.

A szerzővel készített interjú a kötetről itt hallgatható meg.


Horst Wessel

Daniel Siemens: The Making of a Nazi hero: the Murder and Myth of Horst Wessel. London, I.B. Tauris, 2013. xvi, 316 p.

1930. január 14-én Horst Wesselt, az SA egyik fiatal és ambiciózus tagját közvetlen közelről fejbe lőtték berlini otthonában. Bár a bűncselekményt soha nem sikerült teljesen felgöngyölíteni, a gyilkosságot nagy valószínűséggel kommunisták egy csoportja követte el. Az esetet követően, nem sokkal később, február 23-án Wessel belehalt sérüléseibe. Joseph Goebbels, a náci Németország propagandaminisztere elsőként ismerte fel az eseményben rejlő propagandapotenciált, „fiatal vértanú a Harmadik Birodalomért”, írta naplójába 1930. február 23-án. Goebbels propagandagépezete nagy erőkkel látott neki a mítosz megalkotásnak, mely során egy átlagos férfit a férfiasság mintaképévé formáltak át, példaként állítva azt egy egész generáció elé. Wessel halála után két hónappal már emberek ezrei sorakoztak fel az utcákon a temetési menetet kísérve, a dicsőítő búcsúbeszédet pedig maga Gobbels tartotta. Az eseményen jelen volt Herman Göring és Ágost Vilmos porosz herceg is. Horst Wessel rövid időn belül a náci mozgalom hősévé, emlékműve pedig zarándokhellyé vált. A Die Fahne Hoch című dal, amelynek szövegét egyébként maga Wessel írta egy feltehetőleg XIX. századi dallamra, és amely később Horst Wessel Lied néven vált ismertté, a náci párt hivatalos himnuszává vált. Berlin Friedrichshain kerületét, ahol Wesselt meggyilkolták, Horst-Wessel-Stadt névre keresztelték, életéről számos életrajz és film keletkezett.

Daniel Siemens, a Newcastle University professzora, kutatásai középpontjába a legújabb kori európai történelmet állította, nagy hangsúlyt fektetve a tömegtájékoztatás és az újságírás történetének vizsgálatára, azon belül is a nácizmusra és annak következményeire fókuszálva. Siemens, korábban nem ismert anyagok felhasználásával, lenyűgöző és megragadó összefoglaló művet alkotott Horst Wessel-gyilkosság, a köré épített mítosz, valamint a azt követő bosszúhadjárat hátterét vizsgálva.

Könyvtárunk olvasótermében megtalálható Siemens egy másik munkája is, a Stormtroopers: a New History of Hitler's Brownshirts (KK IV/2943) is. Az utóbbi monográfiával kapcsolatban készült interjút ebben a podcast-adásban hallgathatják meg.


Mongol Empire women

Anne F. Broadbridge: Women and the Making of the Mongol Empire. Cambridge, Cambridge University Press, 2018. xxii, 341, [3] p. (Cambridge studies in Islamic civilization)

Anne F. Broadbridge a Massachusettsi Egyetem Történelem Tanszékének docense. Broadbridge az egyetemi katedra mellett tagja a Middle East Studies Association-nek (MESA), valamint a Central Eurasian Studies Society-nak (CESS). Jelen könyvajánló tárgya Broadbridge második nagyobb lélegzetvételű monográfiája, a Women and the Making of the Mongol Empire.

„Hogyan járultak hozzá a nők a Mongol Birodalom felemelkedéséhez, miközben népük harcosai, a férfiak lényegében meghódították fél Eurázsiát?”, teszi fel a kérdést szerzőnk kötete fülszövegében. Broadbridge főképp erre a kérdésre keresi a választ új könyvében a Mongol Birodalom történelemformáló nőalakjainak tevékenységét vizsgálva, a Dzsingisz kán hódításai során kialakuló hatalmas birodalom árnyékában, az egyébként mindenki által jól ismert események tükrében. Broadbridge kötetében górcső alá veszi a Dzsingisz-kori mongol társadalom kiemelkedő női szereplőit, kezdve Dzsingisz kán édesanyjával, Höelüvel, aki férje, Jiszügej halála után nagy szegénységben és magára hagyva nevelte fel gyermekeit, köztük a későbbi hódítót is, folytatva a sort Dzsingisz első feleségéve Börtével, majd sorra véve azokat a nőket, akik talán kevésbé váltak ismertté a történelemben, azonban befolyásosuk annál jelentősebb volt. Broadbridge könyvének fő következtetése az, hogy a Mongol Birodalom nőtagjainak logisztikai, gazdasági és sok esetben vezetői kvalitásai nélkül, a hétköznapok kemény munkáját most nem is említve, a sztyeppén kialakult társadalmi szerkezet nem funkcionálhatott volna, az ismert események nem történhettek volna meg, ahogy a többi nagy sztyeppei birodalom története is sokkal rövidebb lenne. Szerzőnk informatívan és körültekintő alapossággal vezet minket végig a mongol társadalom különböző rétegein a nők szemszögén keresztül a XIII. században. Broadbridge részletekbe menően elemzi az ismert mongol, perzsa, arab és kínai történelmi forrásokat, megkérdőjelezve nem egy előítéletesnek vélt következtetést és elképzelést. A kötet részletgazdagsága olykor próbára teheti a mindenkori olvasó türelmét, mindazonáltal ez az aprólékosság elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy teljes képet alkothassunk a kor és a birodalom működéséről.

A szerző témában tartott előadását – a kaliforniai Berkeley Egyetemen található Center for Middle Eastern Studies szervezésében – itt tekinthetik meg.


Published on - 2021-02-04 09:11:00
Category: Book recommendations