Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


New arrivals in February

In our column we offer a monthly selection of recently catalogued — mostly Hungarian — books from the collection of the library. Below you may find our picks for February. To learn more about the bibliographic details and availability of the books, click on the cover photo.


Administrative Law

The principle of effective legal protection in administrative law: a European comparison. London, Routledge, 2017. XV, 399 p.

A Routledge kiadó gondozásában megjelent mű a hatékony jogvédelem elvének érvényesülését vizsgálja 14 európai ország jog-, illetve közigazgatási rendszerében, valamint az európai bíróságok joggyakorlatában. A Szente Zoltán és Konrad Lachmayer szerkesztésében napvilágot látott kötet a téma első, széles körű nemzetközi összehasonlításon alapuló tudományos feldolgozása. A könyv három részre tagolódik: az első egy elméleti bevezető fejezet, amely bemutatja a nemzetközi jog és az európai jog által kínált perspektívákat. A második rész 14, elsősorban EU-tagállam vonatkozásában mutatja be ország-tanulmányok formájában a hatékony jogvédelem elvének érvényesülését. Az ország-tanulmányok alapvető célja, hogy elemezze azokat az eszközöket és eljárásokat, amelyek az adott ország vonatkozásában a hatékony jogvédelem érvényesülését hivatottak biztosítani. A tanulmányok kontextuális megközelítéssel vizsgálják a történelmi, a politikai és a jogi környezetet, valamint elemzik a hazai bíróságok vonatkozó ítélkezési gyakorlatát. A mű harmadik része az egyes országok összehasonlító elemzését tartalmazza. Az utolsó fejezet az európai jog és az Emberi Jogok Európai Bíróságának hatását és jelentőségét értékeli. A könyv meghatározza a legfontosabb irányokat és értékes adalékot szolgáltat az európai nemzeti közigazgatási rendszerek azonosságaival és eltéréseivel kapcsolatos vitához. A munka alapjául szolgáló nemzetközi kutatási projekt finanszírozásában és megszervezésében a MTA TK Jogtudományi Intézete is részt vett. Prof. Dr. Szente Zoltán egyetemi tanár, az MTA TK a Jogtudományi Intézet tudományos kutatója és tanácsadója, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közjogi Intézetének vezetője. A kötet másik szerkesztője Konrad Lachmayer szintén a Jogtudományi Intézet kutatója, e mellett a Bécsi Egyetem Jogtudományi Karán az Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszéken tölt be egyetemi docensi állást.


UNESCO

A History of UNESCO. Global actions and impacts. London, Palgrave-MacMillan, 2016. XII, 339 p.

A nemzetközi szervezetet, amely mostanában sokszor a figyelem központjában áll, 1945-ben alapították. Alapvető küldetése az volt, hogy a 2. világháború után magához térő világ biztonságba és békébe vetett hitét visszaállítsa. „Miután a háború az emberek fejében született meg, szintén az emberek tudata kell, hogy legyen az a hely, ahol a béke védelmének vágya megfogan.” A neves dán történészprofesszor, Poul Duedahl által szerkesztett tanulmánykötetben történészek vázolják fel azt az utat, amelyen az UNESCO halad, már több mint hetven éve, hogy az emberek fejében a tudás megőrzése, a kultúra védelme és az oktatás kiterjesztése összefonódjon a béke iránti elköteleződéssel. Szó esik többek között a könyvek kultúraközvetítő szerepéről, a szervezet különböző oktatási programjairól Latin-Amerikában vagy Kelet-Ázsiában, valamint a kulturális örökség megőrzéséről a háború sújtotta területeken, mint például Afganisztán vagy Irán. A kötet kitűnő áttekintést nyújt a szervezet működéséről és talán kevésbé ismert programjairól kutatók és érdeklődő laikusok számára egyaránt. A könyv hamarosan elérhető lesz az ENSZ letéti gyűjteményben.


Szentgotthárd

A szentgotthárdi csata és a vasvári béke: oszmán terjeszkedés ─ európai összefogás. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. 387 p.

2014-ben, az 1664-es szentgotthárdi csatának és az azt követő vasvári békének a 350. jubileumi évfordulóján a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetével és a Vasvári Múzeummal karöltve konferenciát szervezett. Szentgotthárd és Vasvár már 2001 óta rendez közös tudományos-kulturális programokat az eseményekre emlékezve, amit 2003 óta Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozattal is kiegészítenek. A 2014-ben megtartott konferencián elhangzott tizennyolc előadás szövegének szerkesztett változatát tartalmazza ez a most megjelent, Tóth Ferenc és Zágorhidi Czigány Balázs által jegyzett kötet. A nagyobb részt magyar, kisebb részt angol vagy francia nyelvű tanulmányok tematikailag két részre bonthatók, úgymint a hadtörténeti tematikájú előadások (A Szent Korona kevésbé ismert kalandja Pálffy Géza tollából, vagy a francia király hatalmi ambícióit bemutató előadás anyaga Yann Lignereuxtól stb.) és a diplomáciai, szűkebben véve a békekötésre koncentráló tanulmányok, melyek fogódzót nyújthatnak az érdeklődőknek a vasvári béke európai összefüggéseinek és jelenőségének megértéséhez. A kötet témái közül csak egyet emelnénk most ki, ezzel is megemlékezve R. Várkonyi Ágnes (1928 – 2014) Széchenyi-díjas magyar történészre, aki „A vasvári béke jelentősége a magyar történelemben” című tanulmányával járult hozzá eme tanulmánykötet létrejöttéhez.


Huizinga

Balogh Tamás: Huizinga Noster: filológiai tanulmányok J. Huizinga magyar recepciójáról. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan, 2017. 146, [6] p.

Balogh Tamás történész, néderlandista, az ELTE BTK egykori, a Károli Református Egyetem jelenlegi oktatójának legújabb kötete J. Huizinga világhírű holland kultúrtörténész magyarországi recepcióját mutatja be kézirattári és szakirodalmi kutatásokon alapuló, részletgazdag tanulmányokban. J. (Johan) Huizinga (Groningen, 1872. december 7. – De Steeg, 1945. február 1.) nagyhatású, világszerte ismert és elismert holland kultúrtörténész volt, legismertebb művei a Középkor alkonya című monográfia, illetve a Holnap árnyékában című kötet. Jelentős hatást fejtett ki hazánkban az 1920-as évektől különböző, főként az újhumanizmus elnevezésű irányzathoz köthető értelmiségi körökben. A teljesség igénye nélkül megemlíthetjük itt Szerb Antal, Halász Gábor, Cs. Szabó László vagy Kerényi Károly munkásságát. A könyv hét önálló tanulmányt tartalmaz, melyek mindegyike Huizinga magyarországi recepciójának egy-egy szeletét mutatja be. Több írás is foglalkozik a Középkor alkonya hazai fogadtatásával, hatásával, illetve fordításának hátterével. Ez utóbbi kivételes történet, tudniillik a mű hivatalos fordítójaként Szerb Antalt tartják számon, ám Balogh Tamás kutatásai szerint csak a mű bizonyos részeit fordíthatta ő, a nagyját más ültette át magyarra, és Szerb csupán átfésülhette az elkészült szövegeket. Külön-külön tanulmány foglalkozik Huizinga Halász Gáborra, Cs. Szabó Lászlóra, illetve Passuth Lászlóra gyakorolt hatásával. A kötetet több oldalas, rendkívül részletes, mind a kézirattári anyagokat, mind a vonatkozó szakirodalmat bemutató bibliográfia zárja.


Putyin

Mihail Zigar: Putyin metamorfózisa. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2016. 575, [6] p.

Mihail Zigar orosz újságíró, a Dozsgy tévécsatorna szerkesztője, a 2014-es International Press Freedom Award díj birtokosának könyve Vlagyimir Putyin orosz elnök politikai pályafutását, egyben az elmúlt másfél évtized orosz politikatörténetét mutatja be a Jelcin-éra végétől napjainkig, olvasmányos, egyben adatokban gazdag szöveggel. Sem ruszofil, sem ruszofób álláspont nem jellemzi a kötetet. A szerző világos, kiegyensúlyozott képet fest arról az útról, amely Putyin kelet-berlini kiküldetésétől a szentpétervári polgármesteri hivatal nemzetközi kapcsolatok bizottságának elnöki pozícióján át a világ egyik legbefolyásosabb vezetőjévé válásáig vezetett. A könyv központi szála az orosz elnök „metamorfózisa”, vagyis az a folyamat, mely során a kezdetben Nyugat-barát politikus napjainkra a nyugati/atlanti világ egyik fő ellenpólusává vált. Mai szemmel hihetetlennek tűnő epizódok jelennek meg a közelmúlt politikatörténetéből. Itt említhető Tony Blair és Vlagyimir Putyin kérészéletű barátsága vagy az afganisztáni háborút támogató, orosz engedéllyel kirgiz területen létrehozott amerikai légierő-bázis körüli egyeztetések Washington és Moszkva között. Részletes képet kap az olvasó az orosz-ukrán viszony elmérgesedéséről, illetve a 2000-es évek elején lezajlott, bizonyos orosz oligarchákkal szembeni rendteremtésről és az utóbbival kapcsolatos gazdasági reformokról is.

Published on - 2018-02-21 13:14:00
Category: News