Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


Adatkezelési tájékoztató

az Országgyűlési Könyvtárba történő beiratkozással, valamint a www.ogyk.hu honlap szolgáltatásaival összefüggésben végzett adatkezelésről

Az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

A Hivatal ezúton tájékoztatja az Országgyűlési Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár) és a www.ogyk.hu honlap látogatóit az olvasói beiratkozással és a hírlevél szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelő

 2. A www.ogyk.hu honlapon keresztül megadott személyes adatok kezelője az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., ogyk-beiratkozas@parlament.hu).

 3. Az adatkezelés jogalapja és célja

 4. A www.ogyk.hu honlapon történő előzetes regisztráció, valamint a személyes beiratkozás során a személyes adatok gyűjtése az 1997. évi CXL. törvény 57. §-ának rendelkezése, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. §-a és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 54. §-a alapján történik.

  A www.ogyk.hu hírlevél szolgáltatására az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 20. § (2) bekezdése alapján a hírlevél szolgáltatásra regisztráló, adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban: érintett) - előzetes tájékoztatását követő - hozzájárulása alapján kerül sor, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. §-ának, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának rendelkezéseire.

  Az adatok kezelésének célja az olvasók könyvtárhasználatának biztosítása illetve az elektronikus hírlevelek kiküldése a Könyvtár szolgáltatásai és nyilvános eseményei iránt érdeklődő érintettek részére. A hírlevelek tájékoztatást nyújtanak a Könyvtár által szervezett szakmai programokról, új könyvbeszerzésekről, rendezvényekről.

 5. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

 6. A könyvtárhasználói jogviszony létrejöttéhez az olvasói beiratkozás során a családi és utónév/születési családi és utónév, a születés helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, állandó lakcím megadása szükséges. A Könyvtár területére történő belépés és azonosítás érdekében a személyi okmány számának és típusának megadása szükséges. Statisztikai adatgyűjtés és tájékoztatás céljából a következő adatok önkéntesen megadhatók: elsődlegesen használt nyelv, érdeklődési kör, e-mail cím, telefonszám.

  A hírlevélre történő feliratkozás során családi és utónév valamint e-mail cím megadása szükséges. A név megadása a kapcsolatfelvételhez, az e-mail cím a Hivatal és az érintett közötti kapcsolattartáshoz, az elektronikus hírlevél és különböző tájékoztató anyagok kiküldéséhez szükséges. A hírlevélre történő feliratkozás egyúttal a név és e-mail cím, mint személyes adat kezeléséhez történő hozzájárulásnak minősül. A feliratkozás feltétele a Hivatal jelen adatkezelési tájékoztatójának megismerése és az ennek igazolására szolgáló nyilatkozat (checkbox bejelölése útján történő) megtétele.

  Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig történhet.

  A hozzájárulás visszavonása a beiratkozás vonatkozásában az ogyk-beiratkozas@parlament.hu címre történő e-mail küldésével történhet, amely egyben a könyvtárhasználati jogosultság megszűnést jelenti.

  A hozzájárulás visszavonása a hírlevél vonatkozásában az ogyk-hirlevel@parlament címre történő e-mail küldésével történhet.

 7. Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 8. Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Hivatal munkatársai jogosultak, kizárólag feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében. Így különösen a Hivatal könyvtári beiratkozással és hírlevél küldésével foglalkozó munkatársai, valamint munkahelyi vezetőik férhetnek hozzá a megadott személyes adatokhoz.

  A Hivatal a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli, azokat harmadik személynek nem adja át. A Hivatal a személyes adatokat a székhelyén található szervereken tárolja, a személyes adatok tárolásához vagy feldolgozásához más cég szolgáltatásait nem veszi igénybe. A Hivatal az Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglalt megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintettek által megadott személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Az informatikai rendszer naplózza a beavatkozásokat.

 9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 10. Az érintett a Hivatalnál kezdeményezheti:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.


  Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a Hivatal által kezelt adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

  A Hivatal a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg, a tájékoztatás megadását kizárólag az Infotv. által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben a Hivatal írásban tájékoztatja az érintettet, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

  Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a Hivatal által kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt a Hivatal helyesbíti.

  A személyes adatot törölni kell, amennyiben

  • azoknak kezelése jogellenes,
  • ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri,
  • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt,
  • a törlést bíróság vagy a NAIH elrendelte.


  A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a Hivatal a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

  Az érintett a tájékoztatást, helyesbítést, törlést, zárolást a Hivatalhoz postai úton benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve az ogyk-beiratkozas@parlament.hu e-mail címre történő elektronikus levél küldésével kezdeményezheti. A törlés egyben a könyvtárhasználati jogosultság megszűnést jelenti.

 11. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 12. Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Hivatalhoz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál vagy bírósághoz fordulhat.

  A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a NAIH-nál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Hivatalt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

  Aki úgy véli, hogy a Hivatal adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

 13. Webanalitikai szolgáltatások használata

 14. A Hivatal a www.ogyk.hu az érintett számítógépére települő információcsomagokat (cookie) használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését az érintett – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

  A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel.

  A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie az adott munkafolyamat – a böngészés – végén törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

  Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés időtartama tekintetében az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján is].