Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!

Évfordulók

125 éve nyílt meg a Millenniumi Kiállítás

125 évvel ezelőtt, 1896. május 2-án nyitotta meg kapuit az Ezredéves Országos Kiállítás, a Honfoglalás millenniumának évében tartott rendezvénysorozat egyik legfontosabb eseménye. A Városligetben 520 ezer négyzetméteren berendezett, fél éven át megtekinthető nagyszabású kiállítást az uralkodó, I. Ferenc József osztrák császár és a magyar király nyitotta meg.

Közzétéve - 2021-05-04 03:16:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
160 éve született Tisza István gróf, a dualizmus kétszeres miniszterelnöke

1861. április 22-én született Pesten. Édesapja Tisza Kálmán, a dualizmus korszakának meghatározó miniszterelnöke (1875-1890). Budapesten, Berlinben és Heidelbergben tanult jogot és közgazdaságtant. Politikatudományból doktorátust is szerzett.

Közzétéve - 2021-04-21 03:43:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
200 éve született Bérczy Károly író, újságíró, az első magyar sportlap megalapítója

1821. március 2-án született Bérczy Károly író, újságíró, akadémikus. Nevéhez fűződik az első magyar sportlap megalapítása 1857-ben, emellett nyelvújítóként is jeleskedett: neki köszönhetjük „mezőny” és „lőtávol” szavunkat.

Közzétéve - 2021-03-02 11:11:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Visszatérés a nemzeti alapokhoz – 160 éve ült össze az Országbírói Értekezlet

A modern magyar jog kiépülése 1861-től indult meg hazánkban, melynek első és egyik legfontosabb mérföldkövét az 1861. január 23-tól március 4-ig ülésező Országbírói Értekezlet munkájának eredményeként megalkotott Ideiglenes Törvénykezési Szabályok jelentették.

Közzétéve - 2021-02-15 02:22:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
175 éve született Concha Győző jogtudós

Concha Győző jogtudós, egyetemi tanár, az MTA tagja és vezető tisztviselője az egyik legnagyobb hatású magyar szakember volt a közigazgatás-tudomány művelői között. Széles látókörű gondolkodó, „homo universitas”, aki tudományos munkásságával megkerülhetetlen tényezővé vált a hazai közigazgatás-tudomány, az alkotmányjog és a később valóban önálló diszciplínává vált politológia világában.

Közzétéve - 2021-02-12 10:40:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
400 éve született II. Rákóczi György, az első erdélyi törvénygyűjtemény kihirdetője

II. Rákóczi György 1621. január 30-án született Sárospatakon. I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna fia 1648. október 11-én vette át a hatalmat, ezt követően pedig kisebb megszakításokkal 1648 és 1660 között tevékenykedett erdélyi fejedelemként. Uralkodása elsősorban balszerencsés lengyel hadjáratáról és az azt követő török-tatár dúlásról maradt emlékezetes, azonban jelen írásban működésének egy kevésbé ismert, ám az erdélyi jogfejlődés, a kodifikációs törekvések szempontjából annál maradandóbb eredményét szeretnénk felidézni.

Közzétéve - 2021-02-01 12:34:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja

Közvetlenül a második világháború lezárását követően, a kollektív bűnösség elve alapján Magyarország területéről 1946. január 19. és 1948. június 30. között megközelítőleg 200-220 ezer német nemzetiségű embert telepítettek ki Németországba. A fentebbi eseménysorozatra emlékezve jelölte ki a Magyar Országgyűlés 2012. december 10-én január 19-et a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává. A dátum szimbolikus: 1946-ban e napon hagyta el Magyarországot – egész pontosan Budaörsöt – az első vonatszerelvény, amely az elüldözött német nemzetiségű lakosokat szállította Németországba.

Közzétéve - 2021-01-19 01:24:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
200 éve halt meg Tessedik Sámuel evangélikus lelkész, pedagógus, pedagógiai és gazdasági szakíró

Tessedik Sámuel a magyar felvilágosodás korának egyik legjelentősebb képviselője volt, akinek munkájára egyaránt nagy hatással voltak Rousseau tanai, a felvilágosodás racionalizmusa és a pietizmus gyakorlati vallásossága.

Közzétéve - 2020-12-28 10:09:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 – Trianon és a római katolikus egyház a statisztikák tükrében

​A török hódoltság és a reformáció kora óta az addig nagy többségében katolikus Magyarország felekezetileg heterogén országnak számít. A vallási összetételben bekövetkező változásokat nem kis részben a nemzetiségi kép átalakulása okozta, hiszen a Kárpát-medencében ez a két identitásképző elem szorosan összekapcsolódott. A trianoni békeszerződés alapjaiban változtatta meg az ország felekezeti összetételét, a nemzetiségileg homogénebbé vált országban nőtt a magyarsághoz kapcsolódó felekezetek részaránya.

Közzétéve - 2020-12-10 02:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon hatása a házasságok és válások alakulására

A trianoni békeszerződés hatása Magyarország életére nemcsak gazdasági és politikai szempontból volt számottevő. Olyan magánjogi viszonyokat, a családi életet érintő kérdéseket is erősen befolyásolt, mint amilyen a házasságok megkötése és felbontása.

Közzétéve - 2020-12-02 03:46:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 – Vagonlakók gyermekei az Országházban

Az Országos Gyermekvédő Liga vezetője a nemzetgyűlés elnökével megegyezve, az 1920-as évek első éveiben, a téli hónapokban az Országház főrendiházi szárnyának üres földszinti és félemeleti helyiségeiben szállásolta el az elcsatolt területekről Budapestre érkező, ám lakás híján fűtetlen vasúti kocsikban tengődő családok összesen mintegy háromszáz gyermekét. Jelen írásunkban arra vállalkozunk, hogy feltárjuk e nehéz sorsú gyermekek országházi elhelyezésének történelmi előzményeit és kontextusát.

Közzétéve - 2020-11-26 02:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
125 éve engedélyezték Magyarországon először a nők egyetemi tanulmányait

125 évvel ezelőtt, 1895. november 18-án kelt Ferenc József azon „legfelsőbb elhatározása”, amelyben a kultuszminiszter előterjesztése nyomán az uralkodó engedélyt adott arra, hogy a nők előtt is megnyíljanak bizonyos hazai egyetemek kapui. Wlassics Gyula ugyanazon év december 19-én bocsátotta ki a budapesti és kolozsvári egyetem tanácsához intézett 65.719. számú rendeletét, a nőknek a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi pályára léphetése tárgyában.

Közzétéve - 2020-11-18 11:38:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
75 éves az UNESCO

Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete létrehozásáról szóló megállapodást 1945. november 16-án fogadták el negyvennégy állam jelenlétében. A szervezet alkotmánya 1946. november 4-én lépett hatályba, miután húsz állam ratifikálta.

Közzétéve - 2020-11-16 02:30:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 – Trianon hatása a hazai büntetés-végrehajtásra

Hazánkban a XIX. század második felében – a kiegyezést követően – indultak meg azok a törekvések, melyek a modern polgári igazságszolgáltatás kialakítását tűzték ki célul. A köznyelvben Csemegi-kódexként emlegetett törvény gyökeresen alakította át a honi büntetési és börtönrendszert, legalábbis elméletben. A jogszabályokban leírt rendkívül előremutató rendszer a gyakorlatban már nem tudott hazánkban meghonosodni, mert az anyagi és személyi feltételek nem bizonyultak elegendőnek az egyes elemek megvalósításához. A büntetés-végrehajtás eme felemás reformját szakították meg visszafordíthatatlanul a trianoni békeszerződés okozta területi veszteségek és közigazgatási változások.

Közzétéve - 2020-11-11 12:41:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
75 éve tartották Magyarország első teljesen szabad választását

75 éve, 1945. november 4-én tartották meg Magyarország második világháború utáni első – és lényegében 45 éven át utolsó – valóban demokratikus választását, amely a legszabadabb körülmények között zajló voksolás volt hazánk addigi történetében.

Közzétéve - 2020-11-04 10:21:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Száz évvel ezelőtt halt meg a Képviselőházi Könyvtár első igazgatója, Fülöp Áron

​Fülöp Áron a székelyföldi Felsőboldogasszonyfalván született 1861. március 15-én, gazdálkodó családban. A székelyudvarhelyi Református Gimnáziumban jeles tanuló gyermeket apja papnak szánta. Rövid útkeresés (először a nagyenyedi teológiai fakultás, majd a pesti orvosi egyetem) után, a budapesti egyetem bölcsészkarán magyar és latin szakon tanult, de német és francia nyelvű előadásokat is hallgatott.

Közzétéve - 2020-10-28 12:40:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 – Trianon-emlékművek

Jelen írásunk a Trianon 100 Kutatócsoport által a https://trianon100.hu/emlekmuvek oldalon bemutatott 125 emlékmű néhány motívumának ismertetésére és érdekességeinek kiemelésére vállalkozik.

Közzétéve - 2020-10-27 09:25:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 – Társadalmi hatások

Magyarország 1920 utáni gazdasági nehézségei és társadalmi problémái mindenek előtt a vesztes háborúban, annak eredményeként az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásában és végső soron a trianoni béke hatásaiban, következményeiben keresendők.

Közzétéve - 2020-10-14 16:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 – Miért írta alá Magyarország a békeszerződést?

Az utóbbi évtizedekben a magyar közvélemény egy részében nem egyszer merült fel a kérdés, hogy ha Magyarország számára már a korszakban jól láthatóan katasztrofális következményekkel járt a világháborúban győztes nagyhatalmak trianoni döntése, hazánk vezetése mi okból adta kézjegyét az új határokat meghúzó békeszerződéshez.

Közzétéve - 2020-10-08 14:23:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
450 éve született Pázmány Péter

A magyar nyelvű hitvita- és prédikátorirodalom kiemelkedő alakja, az ellenreformáció és a katolikus irodalom legnagyobb formátumú művelője, Pázmány Péter 1570. október 4-én Nagyváradon született.

Közzétéve - 2020-10-02 12:53:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 – Döntő lépés Saint-Germain és Trianon felé, avagy az utolsó szög a Monarchia koporsójába

Németország jelentős meggyengítése, az új háború indítására való képtelenné tétele, gyarmataitól történő megfosztása az első világháború kirobbanásától az antanthatalmak legfőbb stratégiai hadicéljai közé tartozott, az Osztrák-Magyar Monarchia megszüntetésének gondolata azonban csak a későbbiekben fogalmazódott meg a szövetséges vezetők fejében.

Közzétéve - 2020-09-30 09:22:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Igazságkeresés és erkölcsi tartás – 100 éve hunyt el Somló Bódog

Somló Bódog – vagy ahogyan külföldön ismerik: Felix Somló – a hazai jogbölcseleti gondolkodás meghatározó jelentőségű alakja, emellett munkáinak nagy jelentősége volt a magyar szociológia megszületésében is. Tanítványa volt többek között Moór Gyula és Lukács György. Munkássága révén a magyar jogfilozófiát az ország határain túl is ismertté tette. Életműve Európa-szerte közismertté vált, elméletével a külföldi szakirodalom kiemelten foglalkozott.

Közzétéve - 2020-09-25 08:49:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
200 éve született Szontágh Pál képviselőházi alelnök, az „utolsó tekintetes úr”

1820. szeptember 12-én Széchenyben született Szontágh Pál képviselőházi alelnök, főrendiházi tag és belső titkos tanácsos, akit kortársai közül sokan csak az "utolsó tekintetes úrként" emlegettek. Írásunkban a politikus születésének 200. évfordulója alkalmából idézzük fel életét és pályáját.

Közzétéve - 2020-09-11 11:27:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 - A trianoni békeszerződés hatása a bírósági rendszerre

A trianoni békeszerződés következményeként beállt területi és gazdasági veszteségek jelentős hatást gyakoroltak a kiegyezés után létrehozott modern magyar bírósági szervezetre is, amely többek között a bíróságok számának csökkenésében, az illetékességi területük megváltozásában mutatkozott meg. Az ország területének összezsugorodásával hasonló méretű veszteséget szenvedett el a bírósági szervezet is, amelyet a kiegyezés után egy közel 300 ezer km2 alapterületű országra méreteztek.

Közzétéve - 2020-08-25 13:44:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A „vörös térkép” – Carte rouge

Magyarországon kevéssel a háború befejezés előtt, 1918 októberében a különböző tudományterületek hazai képviselői lázas tempóban igyekeztek megszervezni a majdani béketárgyalásokon képviselendő magyar álláspont tudományos hátterét. A béketárgyalások magyar anyagának összeállításával, illetve az azzal kapcsolatos munka megszervezésével ezért 1918 őszén a külügyminisztérium az akkor már nemzetközileg elismert földrajztudóst, a Földrajzi Társaság főtitkárát, a későbbi miniszterelnököt, gróf Teleki Pált bízta meg, akinek az irányítása alatt nagyszámú tudós dolgozott, akik igen rövid idő alatt a Kárpát-medence földrajzi, etnikai, gazdasági és politikai viszonyait bemutató térképek, illetve dokumentumok egész sorát hozták létre.

Közzétéve - 2020-08-12 10:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éves Magyarország és a Vatikán diplomáciai kapcsolata

Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolata évezredes múltra tekint vissza. Több mint ezer évvel ezelőtt II. Szilveszter pápa független keresztény királyságnak ismerte el Magyarországot, megalapította hazánk első érsekségét, a legenda szerint pedig magát a Szent Koronát is ő küldte Szent István királynak. A 20. században első ízben a Károlyi-kormány tett lépéseket a diplomáciai kapcsolatok felvételére a Szentszékkel, ám a hivatalos kapcsolatfelvételre már a Horthy-korszak hajnalán, 1920. július 26-án került sor.

Közzétéve - 2020-07-24 10:34:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 – Vágyak és remények: Magyarország belépése a Népszövetségbe

Magyarország belépése az 1919-ben alapított Népszövetségbe már a trianoni békediktátum életbe lépése előtt cél volt. A magyar kormány már 1920. februárjában levelet intézett a békekonferencia elnökéhez. A Népszövetség részéről azonban nem lehetett szó erről addig, amíg a békeszerződést nem írták alá, illetve a ratifikációról szóló okiratot el nem juttatták Párizsba.

Közzétéve - 2020-07-15 10:04:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
240 éve született Gyurikovits György

Gyurikovits György bíró, jogtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, híres könyvgyűjtő, országgyűlési küldött Ivanócon (Trencsén vármegye) született 1780. július 12-én. Iskoláit Vágújhelyen, Trencsénben, Modorban és Pozsonyban végezte. 1799-ben a magyar nyelv megtanulása céljából Nagykőrösre ment, az ottani református kollégiumban magyar történelmet és oklevéltant, majd 1800 szeptemberétől Pozsonyban filozófiát tanult​.

Közzétéve - 2020-07-14 11:03:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
75 éve jött létre a hágai Nemzetközi Bíróság

​A második világháború után a Népszövetség Állandó Nemzetközi Bírósága utódaként jött létre az ENSZ legfőbb bírói fórumaként működű Nemzetközi Bíróság, amelynek statútuma (alapszabálya) alig tért el elődjének alapító okiratától. Az ENSZ Alapokmányának XIV. fejezete alapján felállított Nemzetközi Bíróság (International Court of Justice) nem csupán, elődjéhez hasonlóan önálló jogalanyként született meg, hanem egyben az ENSZ egyik főszerveként, annak legfőbb bírói intézményeként kezdte meg működését.

Közzétéve - 2020-07-04 10:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 – Gróf Apponyi Albert és Trianon

A „vörös térképet” elkészítő Teleki Pál mellett Apponyi Albert az a magyar politikus, akinek a nevéhez leginkább kötődik a trianoni döntés megakadályozásáért folytatott küzdelem, a korabeli közvélemény és az utókor szemében egyaránt. Apponyi mögött ugyanakkor egy teljes, a történelmi Magyarországhoz kötődő életút állt, mire 73 évesen a magyar békeküldöttség vezetője lett.

Közzétéve - 2020-07-03 10:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
75 évvel ezelőtt írták alá az ENSZ Alapokmányát

Az Egyesült Nemzetek elnevezés az Amerikai Egyesült Államok elnökétől, Franklin D. Roosevelttől származik. Először 1942-ben használták, amikor 26 ország képviselői kormányaik nevében kötelezettséget vállaltak, hogy együtt vállalják a harcot a tengelyhatalmak ellen. Az ENSZ Alapokmányát (Charter) az 1945 áprilisa és júniusa között tartott ENSZ Konferencián 50 nemzet képviselője dolgozta ki, és írta alá június 26-án. Lengyelország nem képviseltette magát a konferencián, de később aláírta az Alapokmányt, így 51 alapító tagállamról beszélhetünk.

Közzétéve - 2020-06-25 18:38:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
50 éve hunyt el dr. Panka Károly, a Képviselőházi Könyvtár könyvtárnoka, könyvtárigazgatója

Panka Károly 1882. július 30-án született Pécskán (Arad vármegye). Sárospatakon a Református főiskola, teológiai akadémia és gimnáziumba járt középiskolába, egyetemi tanulmányait 1901 őszétől Kolozsváron végezte, az államtudományi doktorátust is ott szerezte meg 1910-ben. 1903. szeptember 1-jén lépett a képviselőház szolgálatába, mindvégig itt dolgozott, összesen 37 évet, ezen belül a Képviselőházi Könyvtárban 34 évig munkálkodott.

Közzétéve - 2020-06-22 15:34:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
30 éve nyitott újra a Budapesti Értéktőzsde

A tőzsde a modern gazdaság, kereskedelem nélkülözhetetlen intézménye, a „piacok piaca”, a kereslet-kínálat központosítása; létrejöttéhez elengedhetetlen az üzletkötések tömegessé válása, s a helyettesíthetőség mind az áru, mind a fizetőeszköz oldalán. Budapesten, az eredetileg 1864-ben megnyitott egyesített Áru- és Értéktőzsde, több évtizedes szünet után 1990-ben nyitott újra. Az évforduló alkalmából áttekintjük az intézmény több mint 150 éves történetét.

Közzétéve - 2020-06-17 12:29:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve hunyt el Körösfői-Kriesch Aladár, a magyar szecesszió kiváló képviselője

Körösfői-Kriesch Aladár (Buda, 1863. október 29. – Budapest, 1920. június 16.) festő és iparművész a Mintarajziskolában Székely Bertalan és Lotz Károly tanítványa volt. 1894-ben a Julian Akadémiát látogatta, közben itáliai, spanyolországi tanulmányutakat tett.

Közzétéve - 2020-06-16 11:09:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Egy erdélyi magyar polihisztor – 70 éve hunyt el gróf Bánffy Miklós

Gróf losonci Bánffy Miklós Pál Domokos író, grafikus, díszlet- és jelmeztervező, színházi rendező, politikus, országgyűlési képviselő, külügyminiszter, Kolozsváron született, és származása révén a régi Magyarország előkelői közé tartozott. Ősei több évszázadra visszamenően az ország vezető tisztségeit töltötték be, apja és nagyapja is országos befolyású emberek voltak.

Közzétéve - 2020-06-08 11:18:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éves a trianoni békeszerződés

Száz évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést. Az I. világháború után a győztes hatalmak átrajzolták Közép-Európa térképét: döntöttek arról, hogy sem az Osztrák-Magyar Monarchia, sem a történelmi határai közötti Magyarország nem maradhat fenn.

Közzétéve - 2020-06-04 10:19:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
500 éve született Christoffel Plantin

Christoffel Plantin (1520–1589), híres antwerpeni nyomdász és a kiadó-dinasztia alapítója. Franciaországból, Saint Avertin-ből származott. 1548 körül telepedett le az akkor vezető gazdasági, kereskedelmi és kulturális központnak számító Antwerpenben. Kezdetben bőrművesként, illetve könyvkötőként dolgozott, majd 1555-ben Officiana Plantiana néven nyomdát és kiadót alapított, amely hamarosan a kontinens legnagyobb ilyen intézményévé vált, ezzel pedig Antwerpen városát – Velence és Párizs mellett – a korszak egyik megkerülhetetlen könyvnyomtatási centrumává emelte.

Közzétéve - 2020-05-20 11:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az állami tisztviselők első nyugdíjtörvénye

Ferenc József osztrák császár és magyar király 135 éve, 1885. május 13-án szentesítette az állami tisztviselők, altisztek és szolgák nyugdíjáról szóló 1885. évi XI. törvénycikket, amely ezután május 17-én került kihirdetésre az Országos Törvénytárban. A jogszabály jelentősége abban áll, hogy első ízben rendezi átfogóan, törvényi szinten a magyar állami tisztviselők nyugdíjügyét.

Közzétéve - 2020-05-13 10:11:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
70 éves a Schuman-nyilatkozat

Robert Schuman lényegében létrehozta a nemzetek feletti Európai Közösséget, amikor 1950. május 9-én a Schuman-nyilatkozatként elhíresült dokumentumban meghirdette a nemzetek feletti demokratikus intézmény elveit. Paul Reuter, Bernard Clappier és Jean Monnet segítettek megfogalmazni a nyilatkozatot, melynek segítségével meg kívánták teremteni a tartós béke feltételeit Európában.

Közzétéve - 2020-05-08 11:04:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
30 éve került sor a rendszerváltás utáni első Országgyűlés alakuló ülésére

Az első szabadon választott Országgyűlés 1990. május 2-án alakult meg. A törvényhozás 386 helyéből az MDF 165, az SZDSZ 94, a Független Kisgazdapárt 44, az MSZP 33, a Fidesz 22, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportja 21 és a függetlenek 7 mandátummal részesedtek.

Közzétéve - 2020-05-02 10:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
50 éve hunyt el Veres Péter

A népi mozgalom meghatározó alakja, Veres Péter író és politikus 1897. január 6-án született a Hajdú-Bihar megyei járási székhelyen, Balmazújvárosban. Édesanyja, Veres Julianna cselédlány, édesapja Posta Péter gazdag paraszti család sarja volt. Szerelemgyerekként édesanyja családnevét viselte.

Közzétéve - 2020-04-16 03:54:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
150 éve hozták létre a főváros megépítését szolgáló Fővárosi Közmunkák Tanácsát

Már a kiegyezés után, 1868-ban elindultak az urbanizációs folyamatok a Duna két partján. Andrássy Gyula miniszterelnök, Buda-Óbuda és Pest egyesítésére és fejlesztésére létrehozott egy „szépítőbizottságot”. Ez az ideiglenes bizottság kezdte el a város övezetekre bontását, ezen belül pedig az ipari övezetek kialakítását.

Közzétéve - 2020-04-14 12:17:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
„Az igazság okán én mindig szembe helyezkedtem minden jogfosztással” – Dr. Serédi Jusztinián halálának 75. évfordulójára

Serédi Jusztinián György, a Pozsony megyei Deáki községben 1884. április 24-én látta meg a napvilágot a Szapucsek család tizedik gyermekeként. 1901-ben öltötte magára a szerzetesi ruhát és kapott új nevet a rendben: elődje, Hollósy Jusztinián csillagász, akadémikus, celldömölki apát után a Jusztinián nevet választották számára. Érettségi után Rómában folytathatta tanulmányait, itt került egyre közelebb az egyházjoghoz, mely meghatározta munkásságát és formálta szemléletét.

Közzétéve - 2020-04-09 10:19:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve hunyt el Szászy-Schwarz Gusztáv jogtudós (1858-1920)

Schwarz Gusztáv 1858. január 1-jén született Pesten. 1911-ben törvényelőkészítő munkája elismeréseként előbb udvari tanácsosi, majd nemesi címet kapott, ekkor vette fel a Szászy-Schwarz nevet.

Közzétéve - 2020-04-08 12:29:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Joó Tibor történetfilozófus halálának 75. évfordulójára

Az elfeledettség homályából „köszön” ránk a 75 éve elhunyt kiváló történetfilozófus, Joó Tibor neve. Írásunkban rá emlékezünk.

Közzétéve - 2020-03-30 12:07:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Új korszak határán – Az 1990-es országgyűlési választások első fordulója

Magyarországon a négy évtizedes pártállami időszakot követően éppen harminc évvel ezelőtt, 1990. március 25-én rendezték meg a szabad, többpárti parlamenti választások első fordulóját.

Közzétéve - 2020-03-25 04:09:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
75 éve hunyt el Magyary Zoltán jogtudós (1888-1945)

A magyar közigazgatás-tudomány legismertebb és nemzetközileg is meghatározó alakja, Magyary Zoltán Magyarországon először, és nemzetközi viszonylatban is az elsők között ismerte fel, hogy a modern társadalmakban a tisztán jogi szempontokkal szemben az szervezésnek és az igazgatásnak van meghatározó szerepe, így a közigazgatás megszervezése komplex társadalomtudományi tudást, tapasztalatokat igényel. Újító szellemű iskolája alapjaiban határozta meg az utókor közigazgatás-tudományi gondolkodását. Alábbi cikkünkben rá emlékezünk.

Közzétéve - 2020-03-24 12:27:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
150 éve született Finkey Ferenc büntetőjogász (1870-1949)

A 150 éve született Finkey Ferenc jogtudós az anyagi büntetőjog prominens képviselője, a büntetőeljárás liberális irányzatának híve, a büntetéstan alapjainak megteremtője, a következetes és humánus büntetés-végrehajtás szószólója volt. Jelentős szerepe volt a magyar börtönügy tudományos megalapozásában.

Közzétéve - 2020-01-30 03:35:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
1949. január 18-án hunyt el Angyal Pál jogtudós

Örömmel adunk hírt arról, hogy Angyal Pál jogtudós Országgyűlési Könyvtár állományában szereplő monográfiái az idei évtől digitalizálva szabadon hozzáférhetők a Magyar Jogi portálon.

Közzétéve - 2020-01-20 09:52:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Árpád-házi Szent Margit ünnepére

A 750 éve elhunyt Árpád-házi Szent Margit ünnepéhez kapcsolódva két olyan muzeális kötetet mutatunk be, amelyben a szűz életéről és legendájáról olvashatunk.

Közzétéve - 2020-01-17 12:39:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
180 éve született Steindl Imre - Viták az Országház építése körül

180 évvel ezelőtt, 1839. október 29-én született Steindl Imre, az Országház tervezője. Az 1885 és 1904 között épült, a magyar törvényhozásnak otthont adó épület az eltelt idő során Magyarország és a magyar államhatalom jelképévé vált itthon és külföldön egyaránt. Azonban tervezése és építése idején sem szükségességét, sem kialakítását tekintve nem volt konszenzus a korabeli magyar közéletben; az Országház évekig viták tárgyát képezte. Az évforduló alkalmából rövid áttekintést nyújtunk ezekről.

Közzétéve - 2019-10-31 11:52:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éves az ILO, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ENSZ szakosított szerve

​A munkaügyi rendelkezéseket megalkotó Nemzetek Szövetsége a társadalmi igazságosságon alapuló egyetemes békét tűzte ki célul. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a Nemzetek Szövetségének önálló szervezeteként jött létre akkor, amikor alkotmányát a versailles-i békeszerződés részeként elfogadták.

Közzétéve - 2019-10-08 02:42:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A rendszerváltás két jelképes eseménye – 1989. július 6.

Harminc esztendővel ezelőtt, 1989. július 6-án a Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa Nagy Imrét, az 1956-os forradalom és szabadságharc kivégzett miniszterelnökét és mártírtársait felmentette az ellenük 1958-ban emelt hamis vádak alól. A Nagy Imre per vádlottjai a néhai kormányfőn kívül Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi József és Vásárhelyi Miklós voltak. A bíróság megsemmisítette a Donáth Ferenc, Tildy Zoltán, Kopácsi Sándor és Jánosi Ferenc ügyében hozott korábbi ítéleteket is. A sors fintora, hogy ugyanezen a napon halt meg 77 éves korában Kádár János, aki 33 éven át Magyarország első számú, emblematikus vezetője volt.

Közzétéve - 2019-07-05 10:53:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve alakult meg a Nemzetek Szövetsége

1919-ben a háború kitörésének okait vizsgálva, valamint a háború által okozott szenvedés ellen fellépő mozgalmak és a szellemi élet kiválóságainak követelésére megindultak az előkészületek egy átfogó biztonsági szervezet létrehozása érdekében. A 19. században kialakult európai elképzeléseket is felhasználó kezdeményezés elsősorban Woodrow Wilsonnak, az Egyesült Államok elnökének köszönhető.

Közzétéve - 2019-06-21 10:23:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
15 éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz

Az ezeréves történelem során Európa sokat változott. A XX. század közepén létrejött új politikai és gazdasági együttműködés lehetetlenné tette a háborút a kontinens országai között és egy olyan gazdasági uniót hozott létre, mely folyamatosan változott és bővült.

Közzétéve - 2019-04-30 10:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A Landerer és Hackenast nyomda és az 1848. március 15-i forradalom

​A 170 évvel ezelőtt, 1848. március 15-én történtek emblematikus mozzanata volt a szabad sajtó első termékeinek, a Nemzeti dalnak, illetve a Tizenkét pontnak a kinyomtatása, amelyre a Landerer és Hackenast elnevezésű nyomdában került sor. Mit is tudunk erről a nyomdáról és mi is történt ott pontosan azon a napon?

Közzétéve - 2018-03-15 10:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A megosztó Görgei

Kétszáz éve, 1818. január 30-án született Toporcon Görgei (Görgey) Artúr honvédtábornok, az 1848-49-es szabadságharc hadvezére, a magyar hadsereg főparancsnoka, hadügyminiszter. Személye a világosi fegyverletétel révén megosztóvá vált.

Közzétéve - 2018-01-30 15:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve vásárolta meg a könyvtár a Gyurikovits-hagyatékot

100 éve, 1917-ben a Ranschburg-féle könyvkereskedésben vásárolta meg a könyvtár Gyurikovits György (1780–1848) pozsonyi táblabíró, országgyűlési követ hagyatékának magyar országgyűlésekkel foglalkozó részét.

Közzétéve - 2017-12-13 12:54:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
175 évvel ezelőtt született Thék Endre

175 évvel ezelőtt született Thék Endre, a historizmus kiemelkedő magyar bútorasztalos művésze, aki az Országgyűlési Könyvtár lenyűgöző mennyezeti konzoljait készítette.

Közzétéve - 2017-11-28 13:02:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Luther Biblia a könyvtár állományában

Az Újszövetség lutheri fordítása 1522-ben, a fametszetekkel díszített teljes Biblia 1534-ben jelent meg először nyomtatásban, népszerűségével pedig egyetlen könyv sem vetekedhetett. A könyvnyomtatás feltalálásának következtében gyorsan elterjedt, és mintájává vált a többi nemzeti nyelvű fordításnak is. Az Országgyűlési Könyvtár muzeális gyűjteményében is fellehető egy példány Luther Márton Bibliájából.

Közzétéve - 2017-10-31 09:54:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éves a Juristische Grundlehre

100 éve, 1917-ben jelent meg német nyelven a Felix Meiner lipcsei kiadónál Somló Bódog Juristische Grundlehre című műve, amely a magyar jogelméleti gondolkodás egyik legjelentősebb és nemzetközileg legelismertebb alkotása.

Közzétéve - 2017-10-05 12:52:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Szeptember 30-án ünnepeltük Szent Jeromost, a könyvtárak és könyvtárosok védőszentjét

Sophronius Eusebius Hieronymus, korának egyik legnagyobb tudósa, a dalmáciai Stridon városában született 347 körül, és Betlehemben halt meg,419. vagy 420. szeptember 30-án. Önmagát így jellemezte: ,,filozófus, rétor, grammatikus és dialektikus egyszerre, továbbá három nyelvnek; a hébernek, görögnek és latinnak ismerője''.

Közzétéve - 2017-10-02 08:55:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A Lánchíd alapkőletétele

175 évvel ezelőtt, 1842. augusztus 24-én rakta le József nádor a Lánchíd, Magyarország első jelentős állandó folyami hídja pesti pillérének alapkövét. A híd megépítését Széchenyi István szorgalmazta, aki 1821-ben a következőképpen fogalmazott naplójában: „… egyévi jövedelmemet fordítom rá, ha Buda és Pest közt híd épül […] Az a gondolat, hogy hazámnak fontos szolgálatot tettem, majd bőségesen kárpótol.”

Közzétéve - 2017-08-24 12:49:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve történt – Hivatalba lép a harmadik Wekerle-kormány

1917. augusztus 20-án kelt az a királyi kézirat, amely Wekerle Sándort újból miniszterelnökké nevezte ki. Wekerle Sándor (1848-1921) harmadik kormánya háborús időszakban, az Osztrák-Magyar Monarchia szétesésének idején működött.

Közzétéve - 2017-08-23 13:22:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
40 éves a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Társadalomtudományi Szekciója

Az MKE Társadalomtudományi Szekciója 1977-ben alakult, alapító elnöke Vályi Gábor, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója volt. Legfőbb célja, hogy sikeres együttműködéseket alakítson ki közgyűjteményekkel és más szakmai szervezetekkel. A szekció vezetősége a kezdetektől e cél szem előtt tartásával szervezi programjait, köztük társadalomtudományi könyvtárlátogatásokat, illetve a könyvtárügy aktuális kérdéseivel foglalkozó, tapasztalatcserét szolgáló szakmai fórumokat.

Közzétéve - 2017-06-21 14:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
125 éve fővárosunk Budapest

1892-ben a kiegyezés és a királykoronázás negyedszázados évfordulója teremtett alkalmat arra, hogy a Monarchia második városát olyan címmel lássák el, amely Béccsel egyenrangúvá teheti.

Közzétéve - 2017-06-15 16:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Emlékezés a kiegyezés 150. évfordulójára

A kiegyezést nehéz úgy megérteni, elfogadni, hogy alaposan ne vizsgálnánk meg a történelmi előzményeket, a benne résztvevők álláspontját és a nemzetközi hatalmi erőviszonyokat.

Közzétéve - 2017-06-09 09:31:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az 1956-os forradalom vértanúinak újratemetésére emlékezünk

Nagy Imre és mártírtársainak 1989. június 16-án történt újratemetése a magyar rendszerváltás talán legfontosabb lélektani pillanata volt, amely egyszerre szimbolizálta az államszocialista rendszer ideológiai alapjainak repedezését, az 1956-ban elvesztett remények feltámadását, valamint a forradalom hőseinek rehabilitálását.

Közzétéve - 2016-06-16 14:55:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Emlékezzünk együtt a Nemzeti Összetartozás Napjára!

Tavaly június 4-én hosszabban megemlékeztünk honlapunkon a trianoni békeszerződés aláírásának 95. évfordulójáról. Az a tény azonban, hogy az idei nem „kerek” évforduló, semmit sem vesz el az emléknap jelentőségéből, hiszen ez az esemény azóta is történelmi tanulságok kimeríthetetlen tárházát nyújtja számunkra, melyekről sosem beszélhetünk eleget.

Közzétéve - 2016-06-03 08:26:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
150 éves a Sándor utcai képviselőház épülete

A pesti országház felépítésének ötlete először az 1830. évi pozsonyi országgyűlésen merült fel. 1843-ban József nádor felkérte Pollack Mihályt, a kor egyik legkiemelkedőbb magyar építészét az épület megtervezésére, de az 1843-1844. évi pozsonyi országgyűlés túlságosan magasnak ítélte a költségeket, ezért elvetette a tervet. 1845-ben nemzetközi pályázatot hirdettek újabb tervek elkészítésére, ezek elbírálására azonban a forradalmi események miatt nem került sor.

Közzétéve - 2016-04-13 11:30:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
200 éve halt meg Decsy Sámuel

Decsy Sámuel Rimaszombaton (Gömör megyében) született 1742. január 2-án. Pozsonyban és Sárospatakon tanult, majd egyházi ösztöndíjak segítségével német, illetve holland egyetemeket látogatott, ahol bölcseleti és orvosdoktori oklevelet szerzett. Bécsben telepedett le s élt haláláig, 1816. január 25-dikéig.

Közzétéve - 2016-02-03 09:50:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Plósz Sándor (1846–1925)

90 éve, 1925. május 29-én hunyt el Plósz Sándor perjogász, egyetemi tanár, igazságügy-miniszter, akadémikus, a magyar polgári perjog tudományos művelésének egyik legelső képviselője.

Közzétéve - 2015-05-28 12:44:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Európa Napja

Hazánkban a 2005. évi XXXVII. törvény nyilvánította május 9-ét Európa Napjává.

Közzétéve - 2015-05-11 09:35:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Szilágyi Dezső (1840-1901)

175 éve, 1840. április 1-jén született Nagyváradon Szilágyi Dezső jogász, országgyűlési képviselő, igazságügy-miniszter, képviselőházi elnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Közzétéve - 2015-04-02 15:25:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Magyary Zoltán (1888-1945)

70 éve, 1945. március 24-én hunyt el Magyary Zoltán közgazdász, jogász, egyetemi tanár a magyar polgári közigazgatás-tudomány legnagyobb hatású, külföldön is elismert egyénisége.

Közzétéve - 2015-03-23 13:37:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Kuncz Ödön (1884-1965)

50 éve, 1965. március 19-én hunyt el Kuncz Ödön jogász, közgazdász, egyetemi tanár, akadémikus. Tudományos munkássága elsősorban a gazdasági, a kereskedelmi és a váltójogra irányult, közreműködött több hitelügyi és váltótörvény kodifikációjában is.

Közzétéve - 2015-03-18 23:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az első magyarországi népszámlálás elrendelése

230 éve, 1784. július 16-án II. József népszámlálást rendelt el Magyarországon, Erdélyben és Horvátországban. Magyarországon ez volt az első olyan népesség-összeírás, amely kiterjedt a lakosság egészére, így a nemességre is.

Közzétéve - 2015-03-17 21:56:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Március 16.

A MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CÍMER NAPJA

Közzétéve - 2015-03-15 21:24:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Gróf Andrássy Gyula (1823-1890)

125 éve halt meg gróf Andrássy Gyula politikus, miniszterelnök.

Közzétéve - 2015-02-18 14:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Moór Gyula (1888-1950)

65 évvel ezelőtt, 1950. február 3-án hunyt el Moór Gyula jogtudós, egyetemi tanár, akadémikus, az egyik legjelentősebb magyar jogfilozófus.

Közzétéve - 2015-02-02 12:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Madarász József (1814-1915)

100 éve hunyt el Madarász József, Magyarország eddigi legidősebb megválasztott (95 évesen), és a legidősebb aktív (100 évesen) országgyűlési képviselője.

Közzétéve - 2015-01-26 14:05:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A Himnusz ügye az Országgyűlés előtt

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Az eseményre emlékezve tartjuk ezen a napon a Magyar Kultúra Napját. Ennek a napnak emlékére az alábbi értekezésben betekintést nyújtunk a Himnusz törvénybe foglalásának körülményeibe.

Közzétéve - 2015-01-22 11:30:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Grecsák Károly (1854-1924)

90 éve, 1924. december 17-én hunyt el Grecsák Károly ügyvéd, országgyűlési képviselő, bíró, kúriai tanácselnök, az Esterházy- és a Wekerle-kormány igazságügy-minisztere.

Közzétéve - 2014-12-15 10:34:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
175 éve született Steindl Imre

175 éve, 1839. október 29-én született Steindl Imre magyar építész, a budapesti Országház tervezője, műegyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

Közzétéve - 2014-10-31 14:39:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
500 éves a Tripartitum

500 éve, 1514. október 18-án mutatta be Werbőczy István ítélőmester az országgyűlésben a király megbízásából készített latin nyelvű szokásjogi gyűjteményét, a Hármaskönyvet, a Tripartitumot, amely a 19. századig a magyar jogszolgáltatás alapja maradt.

Közzétéve - 2014-10-17 16:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az aradi vértanúk napja - Nemzeti gyásznap

1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.

Közzétéve - 2014-10-06 11:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Kolosváry Bálint (1875-1954)

Hatvan éve, 1954. augusztus 28-án hunyt el Kolosváry Bálint a magánjog, a jogtörténet és a felsőfokú jogi oktatás nagy egyénisége. Tanulmányait a kolozsvári, a berlini és a párizsi egyetemeken végezte.

Közzétéve - 2014-08-15 10:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve kezdődött az I. világháború

Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. július 28-án hadat üzent Szerbiának és ezzel megkezdődött az I. világháború.

Közzétéve - 2014-07-25 08:57:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
ifj. Andrássy Gyula (1860-1929)

85 éve, 1929. június 11-én hunyt el ifjabb Andrássy Gyula gróf belügyminiszter, osztrák-magyar külügyminiszter, a főrendiház tagja, publicista, a kiegyezés egyik megalkotójának, majd a dualista Magyarország első miniszterelnökének, később az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminiszterének, idősebb Andrássy Gyula grófnak kisebbik fia.

Közzétéve - 2014-06-11 08:11:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A Nemzeti Összetartozás Napja

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap. Június 4-ét, az 1920-as trianoni békediktátum napját az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvényben nyilvánította a Nemzeti Összetartozás Napjává.

Közzétéve - 2014-06-04 07:56:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Kossuth Ferenc (1841-1914)

Száz éve, 1914. május 25-én hunyt el Kossuth Ferenc mérnök, politikus, országgyűlési képviselő, Kossuth Lajos fia. Kossuth Ferenc mérnöki tudását Európa-szerte elismerték, ő nyerte például azt a pályázatot, melyet az egyiptomi kormányzat a Níluson átívelő acélhidak megépítésére írt ki.

Közzétéve - 2014-05-23 09:24:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Európa-nap

Hazánkban a 2005. évi XXXVII. törvény nyilvánította május 9-ét Európa Napjává. 1950-ben ezen a napon vetette fel Robert Schuman egykori francia külügyminiszter, hogy a korábban egymással szemben álló országok között ne csak megbékélés, de együttműködés is legyen – és hogy erre az együttműködésre új Európát építsenek.

Közzétéve - 2014-05-08 10:08:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
80 éve hunyt el Concha Győző

80 évvel ezelőtt, április 10-én hunyt el Concha Győző jogtudós (1846–1933).

Közzétéve - 2014-04-06 22:35:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve született Kovács Imre

1913. március 10-én született Alcsúton. Személyes élettapasztalata és érdeklődése hamar az agrárszegénység problémái és a mezőgazdaság felé irányították, ezért a Magyar Királyi József Műegyetem közgazdasági fakultására iratkozott be.

Közzétéve - 2014-04-01 15:40:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Edvi Illés Károly (1842-1919)

95 éve, 1919. április 6-án hunyt el Edvi Illés Károly büntetőjogász, ügyész, ügyvéd, az MTA levelező tagja, aki több büntető kódex megalkotásában és előkészítésében is közreműködött.

Közzétéve - 2014-04-01 15:34:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Nőnap alkalmából: az első magyar női képviselő

Slachta Margit 1884. szeptember 18-án született Kassán. Már fiatalon a szociális gondozás megszervezése, a katolikus keresztény eszmék gyakorlati hasznosítása kötötte le energiáit.

Közzétéve - 2013-05-02 10:12:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az állandó Országház tervei

A pályázat eredményhirdetésének 130. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján illusztrált összeállítás olvasható az Országház építésére beérkezett tervrajzokról.

Közzétéve - 2013-04-23 13:35:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben