Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


Adatkezelési tájékoztató

az Országgyűlési Könyvtárba történő beiratkozással, valamint a www.ogyk.hu honlap szolgáltatásaival összefüggésben végzett adatkezelésről

Az Országgyűlés Hivatala (továbbiakban: Hivatal) ezúton tájékoztatja az Országgyűlési Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár) látogatóit az olvasói beiratkozással összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelő

 2. A Könyvtárba történő beiratkozás során megadott személyes adatok kezelője a Hivatal (postai címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., telefon: +36-1-441-4000, +36-1-441-5000, e-mail: adatvedelem@parlament.hu, www.parlament.hu, adatkezelő szervezeti egység: Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság, Országgyűlési Könyvtár).

  Adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: dr. Csordás Dóra (+36-1-441-6471, adatvedelem@parlament.hu)

 3. Az adatkezelés jogalapja és célja

 4. A www.ogyk.hu honlapon történő előzetes regisztráció, valamint a személyes beiratkozás során a személyes adatok gyűjtése – az Általános Adatvédelmi Rendelet [(EU) 2016/679 rendelet] 6. cikk (1) e) pontja szerinti jogalapra figyelemmel – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 57. §-a alapján történik. Az adatok kezelésének célja az olvasók könyvtárhasználatának biztosítása.

 5. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama
 6. A könyvtárhasználói jogviszony létrejöttéhez, valamint a számla kiállításához az olvasói beiratkozás során a családi és utónév/születési családi és utónév, a születés helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, állandó lakcím megadása szükséges. Az online regisztráció során a regisztráció megerősítése szükséges, amelynek célja annak igazolása, hogy valóban az érintett regisztrált a személyes adataival, ehhez pedig szükséges az e-mail cím megadása is. Amennyiben a regisztráció megerősítése 24 órán belül nem történik meg, a regisztrációt a rendszer automatikusan törli. Statisztikai adatgyűjtés és tájékoztatás céljából a következő adatok önkéntesen megadhatók: elsődlegesen használt nyelv, érdeklődési kör, telefonszám.

  A kezelt személyes adatok az olvasói jegy legfeljebb egyéves érvényességi idejének lejártát követő 2 hét elteltével automatikusan törlődnek a rendszerből, amennyiben azt az érintett személyesen nem hosszabbítja meg. A rendszerből való törlést követően ismételt regisztrációra van lehetőség. Az e-mailen vagy telefonon kezdeményezett regisztráció esetén a Könyvtár első látogatásakor felvett papír alapú adatlapok egyéves megőrzési időt követően kerülnek megsemmisítésre.

  A Könyvtár esetenként nyilvános rendezvényeket szervez, amelynek során a résztvevőkről – a rendezvényről szóló tájékoztatás céljából – tömegfelvétel készülhet, amelyet a Könyvtár a közösségi oldalán vagy honlapján hoz nyilvánosságra.

  A Könyvtár területére történő belépésről bővebb tájékoztatás itt található.

 7. Az adatokhoz történő hozzáférés az adatkezelőnél, az adatbiztonsági intézkedések és az adattovábbítás

 8. Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Könyvtár munkatársai jogosultak, feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében. Így különösen a könyvtári beiratkozással foglalkozó munkatársak, valamint munkahelyi vezetőik férhetnek hozzá a megadott személyes adatokhoz.

  A Könyvtár a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli, azokat harmadik személynek nem adja át. A Könyvtár a személyes adatokat a székhelyén található szervereken tárolja, a személyes adatok tárolásához vagy feldolgozásához más cég szolgáltatásait nem veszi igénybe. A Hivatal az Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglalt megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintettek által megadott személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Az informatikai rendszer naplózza a beavatkozásokat.

 9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 10. a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:

  Az integrált könyvtári informatikai rendszer online, közvetlen hozzáférést biztosít a kezelt személyes adatokhoz a www.ogyk.hu oldalon a katalógusba bejelentkezéssel, az Olvasójegy vagy Személyes beállítások menüpontban. Az online felületen kívül az érintett személyesen a Könyvtárban is kérhet tájékoztatást a kezelt személyes adatairól.

  b) A kezelt személyes adatok helyesbítése:

  Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak vagy pontatlanok. Az integrált könyvtári informatikai rendszer online felületén csak a belépési jelszó módosítására van lehetőség, a személyes adatok pontosítása, helyesbítése adategyeztetés útján lehetséges, könyvtárlátogatáskor személyesen.

  Az a) és b) pont szerinti kérelmet a fentieken kívül az adatvedelem@parlament.hu vagy az ogyk-beiratkozas@parlament.hu elektronikus levélcímen, illetve postai úton a 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. postai címen is elő lehet terjeszteni.

  c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez:

  A Könyvtárba beiratkozott személyek bármikor kérhetik, hogy a kezelt személyes adataik törlésre kerüljenek, amennyiben az nem sérti az adatkezelő jogos érdekét (például kártérítési eljárás kezdeményezéséhez való jogát), vagy ennek nincs jogszabályi akadálya (például a belépésre vonatkozó adatok a vonatkozó jogszabály alapján öt évig, az olvasói jegy után kiállított számla nyolc évig megőrzendő). A személyes adatok törlésének következtében megszűnik az érintett olvasói státusza, ezt követően nem jogosult a Könyvtár használatára.

  d) Az érintett joga személyes adatai korlátozásához:

  Amennyiben a Könyvtárba beiratkozott személy vitatja a kezelt személyes adatai pontosságát, akkor arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ezt ellenőrzi a személyes adatai korlátozásra kerülnek. Amennyiben a Könyvtárba beiratkozott személy olvasói jegyének érvényessége lejárt és nem kívánja azt meghosszabbítani, vagyis az adatkezelés célja megvalósult, és így a kezelt adataira már nincsen szükség, akkor jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából kérheti, hogy az adatainak törlése helyett azokat a Könyvtár tovább tárolja. Ez esetben személyesen vagy postai úton külön írásbeli kérelmet kell benyújtania az érintett személynek, megjelölve, hogy milyen igény érvényesítése céljából, és mennyi ideig kéri az adatai további tárolását.

  A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést, illetve a korlátozást a Hivatal a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor annak akadályáról – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

 11. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 12. Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Hivatalhoz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), illetve bírósághoz fordulhat. A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C, ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

  Aki úgy véli, hogy a Hivatal adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.